Komplexná revitalizácia s bonusom

Rozhovor na tému revitalizácie...

Dobrý deň, v referenciách spoločnosti V.I.P. AGENCY , s.r.o. sme našli Váš dom. Mohol by som Vám položiť pár otázok súvisiacich práve s revitalizáciou vášho domu?
Môžete, pokiaľ budem vedieť, rád Vám odpoviem.

Akú pozíciu vo vašom SVB zastávate?
Som členom výboru a zastávam pozíciu predsedu vlastníkov bytov.

Kedy ste sa rozhodli pre modernizáciu?
Keď sme spoločne posúdili stav nášho bytového domu, ktorý si  už bezpodmienečne vyžiadal kompletnú rekonštrukciu.

Ako dlho trvalo presviedčanie ostatných členov samosprávy a čo bolo nakoniec rozhodujúcim argumentom, ktorý ostatných presvedčil?
Doba na argumentáciu trvala pár týždňov a rozhodujúcim faktorom  bola  efektivita  certifikovaného zatepľovacieho systému, referencie firmy, ktoré boli  overené, kvalita vykonaných stavebných prác  a čas realizácie.

Pomohli vám zástupcovia V.I.P. AGENCY, s.r.o. i v presvedčovaní spoluobyvateľov?
Áno, organizáciou troch domových schôdzí, kde prezentovali výhody  zatepľovacieho  systému .

Použili ste nejakú štátnu dotáciu?
Štátnu dotáciu sme nevyužili. Firma V.I.P. AGENCY, s.r.o.  nám ponúkla výhody čerpania úveru  ČSOB banky.

Ako dlho trvali vlastné stavebné práce a ako hodnotíte priebeh stavby?
Práce na našom bytovom dome trvali cca 2 mesiace a priebeh stavby mal podľa môjho názoru vysokú úroveň. Vzhľadom k náročnosti dodržali aj čas dokončenia, čo považujem za veľmi pozitívne.

Ste spokojný so spoločnosťou V.I.P. AGENCY, s.r.o.  a odporučili by ste ju aj tým, ktorí revitalizáciu plánujú a vyberajú realizačnú spoločnosť?
Určite áno. Prístup pracovníkov V.I.P. AGENCY, s.r.o. je osobitý a niesol sa v priateľskej atmosfére. Ponúkli nám odborné posúdenie našich požiadaviek  a návrh najvýhodnejšieho riešenia.

Otázky a odpovede, ktoré som získal, som dal prečítať konateľovi spoločnosti V.I.P. AGENCY, s.r.o. pánovi Petrovičovi.

Ako sa vám páčia odpovede, ktoré sme získali pri návšteve stavby, ktorú ste realizovali  v roku 2010?
Som rád, že naši zákazníci sú spokojní s našou dobre vykonanou prácou. Teším sa a mám dobrý pocit, ktorý ma posúva ďalej k ďalším úspešným realizáciám v roku 2011.

Čo všetko ponúkate vašim potenciálnym odberateľom?
Naša spoločnosť ponúka komplexný servis, súvisiaci s problematikou rekonštrukcie a revitalizácie bytových domov.

Čo všetko si pod týmto pojmom môžem predstaviť?
Komplexný servis v našej podobe zahŕňa celú skupinu aktivít, ktoré na svojom výstupe garantujú maximálnu efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov, maximálne dosiahnuteľné úspory a pochopiteľne čo najvyššiu kvalitu použitých stavebných materiálov a našej odvedenej práce.

Pán Petrovič, poďme sa spoločne pozrieť na jednotlivé etapy celej revitalizácie. Čo všetko je na začiatku?
V prvom rade je potrebné zistiť, v akom stave sa bytový dom práve nachádza. Naši špecialisti z radov projektantov navštívia dom a dôkladne posúdia technický stav. Primárne sa zameriavame na statiku budovy, technické závady jednotlivých konštrukcií vrátane TZB a posúdenie energetickej náročnosti celej budovy.
Nasleduje mravenčia práca v podobe návrhu riešení a opatrení, ktoré v sebe obsahujú doporučený postup, tak, aby celý proces prebiehal s maximálnou efektívnosťou.
Naša spoločnosť zabezpečuje i komunikáciu s jednotlivými úradmi ako sú napríklad stavebné odbory v rámci stavebného povolenia a mestské úrady v rovine spracovania a podania žiadosti o štátne dotácie, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania a Ministerstvo hospodárstva a výstavby.
Veľmi často sa naši pracovníci zúčastňujú „domových“ schôdzí, kedy ľuďom vysvetľujeme aké prínosy získajú, pokiaľ svoj dom revitalizujú.
Po rozhodnutí majiteľov domu nasleduje príprava projektovej dokumentácie, návrh rozsahu prác, termíny realizácie. Dôležitý je krok, vedúci k zabezpečeniu finančných prostriedkov, a to úpravou výšky príspevku do fondu opráv, prípadne výber bankového domu, ktorý zabezpečí financovanie celej akcie.

Čo komunikácia s úradmi?
Zabezpečenie stavebného rozhodnutia v prípade ohlásenia stavebných prác považujeme za samozrejmosť.

Tak máme všetky prípravné kroky za sebou. Čo nás čaká nasledovne?
Zahájime stavebné práce. Najprv informujeme všetkých obyvateľov o tom, čo sa bude diať a ako bude všetko prebiehať.  Zabezpečíme okolie domu, plochy pre potrebný materiál a začneme prevádzať konkrétne práce, schválené jednotlivými obyvateľmi respektíve spolumajiteľmi domu.

Ako dlho trvá napríklad oprava strechy, výmena okien a celkové zateplenie?
Tieto práce pri dobrej organizácii zvládame v priemere do troch mesiacov. Je pochopiteľné, že všetko záleží na veľkosti celého domu, jeho technickom stave pred revitalizáciou a spolupráce s dodávateľskými spoločnosťami a v neposlednej rade i na počasí.

V čom vidíte vaše hlavné prednosti?
V komplexnosti ponúkaných služieb, individuálnom prístupe ku každému zákazníkovi a hlavne v kvalite odvádzanej práce.
Naša spoločnosť maximálne dbá i na výber najkvalitnejších materiálov. Je pravda, že v niektorých prípadoch môže byť cena týchto materiálov o nejaké percento vyššia, ale v celkovej cene sa táto skutočnosť prejaví minimálne.
Tieto materiály garantujú maximálne úspory, ktoré preukázateľne prevýšia mierne navýšenie ceny a vďaka tomu sa investícia veľmi rýchle vráti v podobe usporených finančných prostriedkov z ušetrených energií.

Môžeme počítať s nejakou novinkou pre budúce obdobie?
Na rok 2011 pripravujeme veľký projekt, ktorý bude zaujímavý pre všetkých zástupcov bytových družstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a správcovských organizácii. Týka sa inštalovania solárnych panelov na strechy bytových  domov.

Prečo práve fotovoltika?
V súčasnosti v celej Európe  silnejú trendy na podporu aktivít, ktoré nezaťažujú životné prostredie. Z  toho dôvodu bola prijatá dohoda o podpore výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov ako zdrojov alternatívnej výroby, pričom výroba elektrickej energie zo slnečného žiarenia predstavuje preferovaný spôsob, najmä z dôvodu  širokej aplikovateľnosti. Výroba elektrickej energie zo slnka je moderný, ekologický, životné prostredie nezaťažujúci  a recyklovateľný spôsob získavania elektrickej energie.

Ako  je to s distribučnou sieťou a jej preťažením?
Pri inštalácii na strechy bytových domov zväčša dochádza ku spotrebe vyrobenej energie priamo v jednotlivých bytoch bytového domu. Keďže nedochádza k dodávkam energie do distribučnej siete, nemôže ani dôjsť k preťaženiu siete. Okrem toho sa samozrejme znižujú straty pri prenose elektrickej energie k miestu jej spotreby.

Aké prejavy môže mať daný systém?
Inštalovaný systém fotovoltickej elektrárne je po všetkých stránkach neškodný. Nespôsobuje hluk, nespôsobuje vibrácie, nevylučuje pachy ani nespôsobuje žiarenie. Systém práve naopak pôsobí ako ďalší ochranný  prvok strechy proti nepriaznivým vplyvom počasia, a tým napomáha k dlhšej životnosti striech.

Akým spôsobom bude systém uchytený na streche?
Je niekoľko alternatív konštrukčného riešenia uchytenia systému na strechu, pričom sa netreba zbytočne obávať, pretože celá konštrukcia je relatívne jednoduchá a ľahká a zaťaží strechu približne váhou 3,5 kg/m2 (1 panel váži len 12–15 kg, čím zaťaží strechu približne 4 kg/m2). Statická dispozícia strechy je vždy dimenzovaná s rezervami, ktoré niekoľkonásobne prevyšujú celú váhu inštalovaného systému.
Našou snahou je minimalizácia priamych zásahov do strechy,  ak vôbec budú nevyhnutné. Systém je postavený na zaťažených nohách, pričom jednotlivé nohy systému sú od strechy oddelené 2–3 vrstvami gumených podložiek, vďaka čomu vôbec nedochádza ku kontaktu konštrukcie so strešnou izoláciou.
Kvalitou našej práce sme si natoľko istí, že po internej kontrole rekonštrukcie strechy preberieme plnú záruku za strechu, ktorá Vám bude poskytnutá inštalatérskou firmou.

Čo z toho budeme mať my a náš bytový dom?
Pravidelný ročný príjem do fondu opráv 1 000–5 000 Eur. Váš finančný prospech Vám budeme vyplácať v dlhšom časovom horizonte, a to formou nájomného za prenájom strechy každý rok, ktoré bude vyčíslené od výkonu inštalovaného systému. Tento nájom bude pravidelným finančným príjmom do fondu opráv Vášho bytového spoločenstva po dobu 15 rokov.
Ďalším prínosom je energetická nezávislosť – úplná alebo čistočná. Životnosť celého systému  je približne 40 – 50 rokov, pričom garantovaná výkonnosť systému výrobcami  fotovoltických panelov je 25 rokov (to znamená, že výkonnosť systému neklesne pod 80 % inštalovaného výkonu).
Po 15 rokoch Vám celý systém prenecháme za symbolickú sumu, čím získate prospech z našej spolupráce aj v dlhodobom horizonte a zostávajúce obdobie budete benefitovať z výroby elektrickej energie Vy. Rozhodnutie, či to bude formou priamej spotreby v bytovom dome alebo pokračujúcimi dodávkami do siete, bude plne vo Vašej kompetencii.

Znie to až príliš dobre. Kde je háčik?
Výkupné ceny sú garantované a dotované štátom, a preto sú závislé od politického rozhodnutia, pričom sa očakáva postupné znižovanie týchto výkupných cien, to znamená, že benefitovať budú tí, ktorí budú dostatočne rýchli a rozhodní. Čím skôr sa vybuduje zariadenie, tým je väčšia šanca na vysoký výnos.
Vzhľadom na existujúce možnosti distribučnej siete je veľmi pravdepodobné, že ak sa rozhodne bytové spoločenstvo pre realizáciu takéhoto diela, znemožní  tým podobnú realizáciu svojim susedom, a to z dôvodu využitia voľných kapacít  siete na príslušnom distribučnom uzle.

Tak poďme čo najrýchlejšie do toho!  Aký je postup?
Postup je jednoduchý a zahŕňa iba niekoľko  krokov:

  1. Podpísanie súhlasu s našim zámerom
  2. Overenie technickej realizovateľnosti inštalácie a možnosti pripojenia do distribučnej siete
  3. Odsúhlasenie spôsobu konštrukčného riešenia a podpis nájomnej zmluvy
  4. Podanie žiadosti na rezerváciu kapacity
  5. Príprava projektovej dokumentácie a podkladov pre stavebné konanie
  6. Inštalácia diela
  7. Pripojenie diela do distribučnej siete a kolaudácia
  8. Pravidelný 15 – ročný príjem do fondu opráv
  9. Symbolické postúpenie diela do Vášho vlastníctva


Za rozhovor a informácie ďakujeme pánovi Ronaldovi Petrovičovi, konateľovi spoločnosti V.I.P. AGENCY.

(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)

< SPÄT