Keď stavby už nie sú novostavby

Wüstenrot stavebná sporiteľňa má vo svojej bohatej ponuke produkty nielen pre fyzické, ale aj pre právnické osoby. Rastúcemu záujmu sa teší program určený na financovanie veľkých, a tým i finančne náročnejších zámerov. Máme pritom na mysli financovanie údržby, rekonštrukcie a obnovy celých bytových domov.

Takéto projekty už vyžadujú dostatočne silný finančný fond, z ktorého by bolo možné čerpať na záchranu i zveľadenie existujúceho bytového fondu. Veľmi zjednodušene povedané akýsi FOND na REKONŠTRUKCIE starších bytoviek. WSS presne taký má – s výstižným názvom REKOFOND. Prostriedky, ktoré sú v ňom kumulované sú určené špeciálne na poskytovanie medziúverov a stavebných úverov bytovým domom, jedným z nasledovných spôsobov:

 • financovaním priamo vlastníkov bytov (resp. nájomcov bytov), podľa výšky ich spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu, a to prostredníctvom správcu, splnomocneného na uzatvorenie zmlúv o stavebnom sporení, podanie žiadosti o medziúver, podpísanie úverových dokumentov a podpísanie požiadaviek na čerpanie finančných prostriedkov alebo
 • financovaním bytového domu, ktorý má zriadené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo ho spravuje správcovská spoločnosť, príp. bytové družstvo. Tento model sa vyskytuje častejšie.


Financovanie konkrétnych projektov sa realizuje spravidla prostredníctvom medziúveru, pričom platí:

 • ak je poberateľom úveru správca, musí byť splnená podmienka: min. 90 % bytov v bytovom dome je v osobnom vlastníctve a min. 75 % vlastníkov bytov pristúpi k solidárnemu ručeniu;
 • ak sú poberateľom vlastníci, ktorí sú zastúpení správcom, musí byť splnená podmienka: min. 2/3 bytov v bytovom dome je v osobnom vlastníctve.

Možné účely použitia medzi-/úveru Rekofond

 • odstránenie systémových porúch bytových domov,
 • oprava spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov (s cieľom obnoviť funkčnosť stavby),
 • výstavba vlastných kotolní bytových domov, rekonštrukcie výťahov,
 • modernizácia alebo rekonštrukcia spoločných častí, zariadení a príslušenstva bytových domov,
 • oprava, modernizácia, rekonštrukcia častí, ktoré je nevyhnutné vykonať súčasne (balkóny, okná, a pod.)
 • získanie energetického certifikátu bytového domu,
 • výstavba alebo nadobudnutie zariadení využívajúcich alternatívne zdroje energií (ako sú ekologické a energetické zariadenia súvisiace s bytovými domami, napr. čističky odpadových vôd);

Akceptované formy zaručenia medzi-/úveru Rekofond

 • notárskou zápisnicou a solidárnym ručením so stanoveným maximálnym limitom na bytovú jednotku;
 • bankovou zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v zmysle platných pravidiel poskytovania bankových záruk (v prípade spoločenstva alebo vlastníkov, ktorí sú zastúpení správcom);
 • záložným právom k pohľadávkam (s maximálnym limitom na bytovú jednotku) + vinkuláciou vkladu na inej zmluve o stavebnom sporení vo výške trojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru, na ktorej sa žiada o poskytnutie medziúveru;


Spomedzi možných foriem zaručenia je najčastejšie (odhadom až v 90 % prípadov) využívaná posledná uvedená forma – záložné právo na pohľadávky s trojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru vinkuláciou vkladu, napr. aj z dôvodu časovej nenáročnosti.

V praxi to znamená, že pri ručení záložným právom k pohľadávkam, klient musí uzatvoriť dve zmluvy o stavebnom sporení: na zmluve 1 požiada klient o poskytnutie medziúveru a na zmluve 2 bude zriadená spomenutá vinkulácia finančných prostriedkov (vo výške trojnásobku celkovej odporúčanej mesačnej sumy vo fáze medziúveru, na ktorú je uzatvorená zmluva 1). Zmluva 2 je uzatvorená bez poplatku.
Vzhľad, celková úroveň a hodnota našich bytov (donedávna to boli milióny korún, dnes desaťtisíce eur) v mnohých prípadoch, najmä ak sú súčasťou staršieho obytného komplexu, neprimerane kontrastuje s neutešeným stavom fasády, spoločných priestorov a celkovým dojmom, akým na prvý pohľad dom pôsobí.

Je k prospechu nás všetkých, nielen samotných obyvateľov takýchto bytových domov, že v posledných rokoch sa už mnohé mení k lepšiemu, stále je však čo naprávať a vylepšovať. Každý byt je súčasťou väčšieho celku, ktorého bezpečnosť, úspornosť v prevádzkových nákladoch a v neposlednom rade aj prívetivý vzhľad by mali byť rovnako dôležité ako pohodlie vlastnej obývačky, účelnosť modernej kuchyne, či relax vo vynovenej kúpeľni. Aby nás bývanie bavilo nielen v novostavbách.

Autor: Wüstenrot stavebná sporiteľna, a. s.


Perličky z pokladnice skúseností
 • Zmluvu o stavebnom sporení nie je možné uzatvoriť na jednotlivé vchody v bytovom dome, ale len na bytový dom ako celok (označený jedným súpisným číslom).
 • Ak ide o Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vklady tejto právnickej osoby na zmluvu o stavebnom sporení sú po novom zvýhodnené aj štátnou prémiou.
 • Poradca WSS poskytne klientovi všetky informácie, rady i presný zoznam príloh potrebných k žiadosti o poskytnutie medziúveru alebo stavebného úveru, pričom tento zoznam sa čiastočne líši podľa toho, či je klientom SVB, BD alebo vlastníci bytov.