Modernizácie výťahu: najjednoduchšie riešenie

Modernizácia výťahu je najlacnejší a najjednoduchší spôsob predĺženia životnosti výťahu, zvýšenia bezpečnosti užívateľov ako aj zvýšenia technickej, estetickej a úžitkovej úrovne výťahov. Pri tejto snahe je však potrebné rešpektovať všetky ustanovenia noriem a predpisov platných na území Slovenskej republiky v súlade s legislatívou EU obsiahnutých v normách STN EN 81.1,STN EN 81.2, STN EN 81.3 a STN EN 81-80:2004.

Rozsah a spôsob modernizácie:
Nespornou výhodou modernizácie je možnosť realizácie v jednotlivých postupných krokoch, ktoré smerujú k cieľu zvýšiť bezpečnosť výťahov. Modernizácie sú vykonávané v jednotlivých etapách podľa možností zákazníka, pričom čas vyradenia výťahu z prevádzky je nepomerne kratší ako pri výmene výťahu za nový. Navyše je možné modernizáciu prispôsobovať finančným možnostiam zákazníka a stanovovať priority jednotlivých krokov tak, aby bola zachovaná prevádzka a bezpečnosť výťahu. Najväčšou výhodou modernizácie je úspora finančných nákladov či už ponechaním pôvodných komponentov, ktoré nemajú vplyv na prevádzku výťahu, ako aj úspora stavebných nákladov. Všetky komponenty používané pri modernizáciach sú špičkovej kvality, s príslušnými atestami platnými na území Slovenskej republiky. Ich nespornou výhodou je ich kompatibilita s pôvodnými komponentami pri rešpektovaní všetkých noriem a predpisov a požadovanej technickej úrovne súčasnej doby.
Veľkou výhodou je aj to, že naša firma umožňuje pri nedostatku finančných prostriedkov u zákazníka postupné splácanie ceny modernizácie výťahu, a to podľa vopred stanovenej dohody a splátok.

Cena za modernizáciu výťahu:
Cenové porovnanie pri modernizáciách výťahov oproti inštalácii nového výťahu smeruje jednoznačne v prospech modernizácie, pričom modernizácie tvoria cca. 45–60 % z ceny nového výťahu. Samozrejme je potrebné v prospech modernizácie pripočítať úsporu nákladov na demontáž výťahu a stavebné úpravy objektu.
Stavebné úpravy v súčasných bytových domoch sú veľmi citlivou a komplikovanou záležitosťou a veľmi často sa stretávajú s prekážkami či už po stránke priestorovej, technickej a hlavne statickej.
Úspech modernizácie výťahu je závislý na komplexnom zhodnotení technického stavu výťahu, výbere komponentov výťahu, a technickej príprave projektu modernizácie. Pri splnení všetkých týchto požiadaviek zabezpečí modernizácia zvýšenie bezpečnosti výťahu, zvýšenie komfortu užívateľov ich spokojnosť a predĺženie životnosti výťahu o cca 10–15 rokov. To jednoznačne znamená, že modernizácia nie je len východisko z núdze, ale aj zodpovedné riešenie problémov s výťahmi.

ZÁKLADNÝ MODERNIZAČNÝ KROK:
Základom modernizácie výťahového zariadenia je výmena pôvodného reléového riadenia výťahu za mikroprocesorové. Nové riadenie umožňuje optimalizovať prevádzku riadenia výťahu, eliminuje množstvo porúch, a prispieva k bezpečnosti a ekonomickosti prevádzky výťahu.

Relizácia:
Pre realizáciu základného modernizačného kroku pri výťahoch sa používa riadenie BETA CONTROL - VTA 971/V2, ktoré sa osvedčilo pri úpravách riadení, ako aj spájaním výťahov do spoločného riadenia DUPLEX. Výhodou spoločného riadenia je optimalizácia prevádzky výťahov, eliminovanie zbytočných jázd výťahov, úspora energetických nákladov, ako aj následných nákladov na servis výťahov.
Časová náročnosť pre výmenu riadenia je 8 pracovných hodín na výťah, pričom v cene je zahrnuté aj vykonanie skúšky po oprave a zriadenie výťahu.

ČIASTOČNÁ MODERNIZÁCIA I.
Základom čiastočnej modernizácie výťahového zariadenia je výmena pôvodného reléového riadenia výťahu za mikroprocesorové (základná modernizácia), ku ktorej sa pripája výmena nasledovných komponentov:

 • výmena kabínového ovládača
 • výmena vonkajších tlačidiel
 • úprava zapojenia elektroinštalácie kabíny a rozvádzača

Relizácia:
Pre realizáciu čiastočnej modernizácie sú používané riadenia tak, ako je uvedené v základnom modernizačnom kroku. Tlačidlové ovládače do kabíny a na poschodia sú v prevedení antivandal - nerez, čím sa dosahuje úspora nákladov na výmenu úmyselne poškodených elementov.
Časová náročnosť pre vykonanie čiastočnej modernizácie je 10 pracovných hodín na výťah do 6 staníc, plus 1 hodina za každé ďalšie poschodie výťahu, pričom v cene je zahrnuté aj vykonanie skúšky po oprave a zriadenie výťahu.

ČIASTOČNÁ MODERNIZÁCIA II.
Táto modernizácia starého výťahu obsahuje všetky prvky čiastočnej modernizácie I. K tej je pridaná výmena nasledujúcich komponentov:

 • výmena kabínového ovládača
 • výmena vonkajších tlačidiel
 • úprava zapojenia elektroinštalácie kabíny a rozvádzača
 • výmena osvetlenia kabíny
 • výmena podlahovej krytiny
 • obklad stien kabíny
 • nerezové ochranné lišty čela kabíny, okopové plechy a parapetný plech
 • dodávka zrkadla a madla do kabíny
 • nástrek šachtových dverí výťahu

Relizácia:
Tento typ modernizácie starého výťahu v sebe zahŕňa vyššie uvedené dva typy. Riadiaca jednotka základnej modernizácie a ovládacé prvky čiastočnej modernizácie I zabezpečujú maximálny komfort aj z pohľadu úspor nákladov spojených s vandalizmom. Úprava interiéru kabíny obkladom MAX – platňami podľa výberu zabezpečuje príjemný vzhľad kabíny, nové osvetlenie bodovými svietidlami SPOT zväčšuje intenzitu osvetlenia kabíny a zabezpečuje úsporu elektrickej energie. Na podlahu je použitá špeciálna podlahovina ALTRO odolná mechanickému poškodeniu a chemickým látkam. Nerezové ochranné lišty čela kabíny, okopové plechy a parapetný plech zvyšujú bezpečnosť a chránia obklad kabíny pred poškodením. Zrkadlo a ochranné nerezové madlo je montované na zadnú stenu kabíny.
Nástrek šachtových dverí sa prevádza na mieste ochranným nástrekom v škále RAL podľa výberu zákazníka.
Časová náročnosť pre vykonanie čiastočnej modernizácie je 42 pracovných hodín na výťah do 6 staníc, plus 2 hodiny za každé ďalšie poschodie výťahu, pričom v cene je zahrnuté aj vykonanie skúšky po oprave a zriadenie výťahu.

KOMPLETNÁ MODERNIZÁCIA
Základom kompletnej modernizácie výťahu je realizácia čiastočnej modernizácie II vrátane výmeny celého rozvádzača výťahu za mikroprocesorový, pričom dochádza k výmene opotrebovaných komponentov v šachte a strojovni:

 • výmena snímania polohy kabíny
 • výmena závesných káblov za ploché
 • montáž ovládania revíznej jazdy na kabínu
 • výmena vodiacich čeľustí na kabínu a protiváhu
 • montáž samomazov kabíny a protiváhy vrátane zberníc oleja
 • generálna oprava stroja príp. jeho výmena za nový
 • oprava rámu kabíny, závesu lán a podlahy kabíny
 • výmena nosných prostriedkov, lanka OR

Kompletná modernizácia  výťahu zabezpečuje predĺženie životnosti výťahu min. o 10–15 rokov, pričom sú vymieňané len tie komponenty, ktoré sú zjavne opotrebované, príp. v rámci prevencie môžu byť zdrojom porúch na výťahu. Modernizácia zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti výťahu, spoľahlivosti prevádzky a zníženia nákladov na prevádzku. Navyše pri realizácii kompletnej výmeny riadenia výťahu je možné realizovať ďalšie úpravy zabezpečujúce kontrolu výťahu na diaľku (snímanie poruchových stavov výťahu, komunikáciu medzi kabínou výťahu a centrálnym dispečingom), ako aj kontrolu prevádzkového času výťahu, čo slúži aj ako podklad k preúčtovaniu nákladov na jednotlivých nájomníkov. Modernizovaný výťah má všetky vstupy a výstupy pre riešenie tzv. Bezpečného domu.

Realizácia:
Pri realizácii kompletnej modernizácie je vopred zhodnotený stav výťahu, vyšpecifikované jednotlivé komponenty, ktoré je potrebné vymeniť príp. upraviť a celá modernizácia je rozdelená do 3 etáp. Rozdelenie do etáp je prispôsobované technickým možnostiam výťahu, finančným možnostiam zákazníka,ako aj časovému harmonogramu realizácie prác.
Časová náročnosť pre vykonanie kompletnej modernizácie je cca. 15 - 20 pracovných dní podľa rozsahu prác, počtu staníc výťahu a rozdelenia prác do etáp. Po kompletnej modernizácii je vykonaná revízna skúška po oprave a upravená technická dokumentácia. V prípade,že pôvodná dokumentácia nie je k dispozícii, je zhotovená nová,pričom sa vykoná 1. úradná skúška za účasti Technickej inšpekcie SR.

Cena:
Cena kompletnej modernizácie sa stanovuje individuálne podľa súčasného technického stavu výťahu, počtu staníc, rozsahu vymieňaných komponentov, rozsahu prác a požiadaviek zákazníka a cien vstupných materiálov. Pri každej požiadavke na cenu kompletnej modernizácie výťahu vykoná naša firma obhliadku výťahu, navrhne rozsah modernizácie, odkonzultuje túto so zodpovedným pracovníkom zákazníka, vypracuje položkový rozpočet a harmonogram prác. Všetky tieto úkony sú vykonávane bezplatne. Pokiaľ je záujem zákazníka realizovať modernizácie na viacerých výťahoch je možné znížiť náklady na realizáciu modernizácie.

Čo je bezpečný dom?
Modernizované výťahy sú spojené so servisným monitorovacím centrom, ktoré pravidelne posielajú informácie o svojom stave. Monitorovacie centrum je tak počas niekoľkých sekúnd informované o „poruchovom stave“ výťahu a v spolupráci so servisnou posádkou môže tento „stav“ riešiť okamžite po jeho vzniku. Na rovnakom princípe funguje Bezpečný dom. Princíp Bezpečného domu spočíva v zbere digitálnych dát z celého domu (alebo len z pripojených častí domu) a ich prenose. Modernizovaný výťah monitoruje a odosiela informácie vopred určeným užívateľom. Monitorovaciemu centru (bezpečnostnej službe) prostredníctvom internetu, servisnej posádke a majiteľom bytov na mobilný telefón.

Aké sú to informácie?
Informácie o bytových priestoroch:

 • nepovolený pohyb, otvorenie okien a dverí v zablokovanom stave
 • požiar
 • únik plynu


Informácie o nebytových priestoroch:

 • nepovolený pohyb v určených priestoroch
 • požiar
 • únik vody
 • únik plynu


Informácie o stave núdze:

 • aktiváciou lifemonitoru pri náhlej zdravotnej indispozícií alebo iných núdzových stavoch


Iné informácie:

 • odčítavanie údajov z digitálnych meracích prístrojov (voda, elektro, plyn, teplo)

Evidencia prístupu do domu
Vstupné dvere do domu sú vybavené vstupným terminálom a elektronickými kľúčmi pre obyvateľov domu. Elektronické kľúče môžu mať určené stanice výťahu, do ktorých môžu obyvatelia jazdiť a z ktorých môžu výťah privolať. Podľa požiadaviek užívateľov sa môžu nastaviť rôzne režimy prevádzky výťahu. Databáza kľúčov sa dá aktualizovať aj diaľkovo.
Bezpečný dom realizujeme v spolupráci s firmou Beta Control SK, s.r.o.

Naša spoločnosť je nositeľom certifikátu STN EN ISO 9001:2001/EN ISO 9001:2000.

Autor: Majes výťahy a eskalátory, a. s.

(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)

< SPÄT