Obnova bytového domu - kde na to vziať?

Rozhovor zo zástupcami Wüstenrot stavebnej sporiteľne. Odpovedá Ing. Pavol Pitoňák, MBA, člen predstavenstva, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Ing. Lenka Vargová, vedúca Odboru marketingu, Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Skúste stručne charakterizovať históriu pôsobenia spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa od jej začiatku až po súčasnosť.
PP: Wüstenrot je európska finančná značka s dlhoročnou tradíciou. Na Slovensku pôsobí od roku 1993. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., má sídlo v Bratislave a 60 % akcií vlastní rakúska spoločnosť Wüstenrot Verwaltungs- und Dienstleistungen a 40 % nemecká spoločnosť Wüstenrot&Württembergische, teda krajiny a spoločnosti s naozaj bohatými skúsenosťami so stavebným sporením.
Svojimi obchodnými výsledkami dosahuje WSS cca 20 % podiel na slovenskom trhu stavebného sporenia. Je stabilnou spoločnosťou, ktorá klientom poskytuje vo fáze zhodnocovania vkladov zaručený výnos bez rizika, a tiež stabilné parametre a podmienky v úverovej fáze. Wüstenrot stavebná sporiteľňa je nezávislá od výkyvov na finančných trhoch a vďaka svoje pevnej pozícii poskytuje klientom garancie, ako v najúspešnejších rokoch stavebného sporenia, tak aj v období súčasnej krízy.
LV: Princíp sa nemení, od založenia spoločnosti je Wüstenrot stavebná sporiteľňa zameraná na podporu sporenia klientov, zhodnocovania ich vkladov a následného poskytovania úverov na financovanie bývania jednotlivcov, ako aj na financovanie obnovy a údržby celých bytových domov. Počas svojho pôsobenia na slovenskom trhu aktualizovala a rozširuje svoju produktovú ponuku, pričom sa výrazne prihliada na požiadavky a preferencie klientov.

Poskytujete financovanie aj fyzickým osobám? Je účel využitia finančných prostriedkov presne stanovený?
PP: Ako už bolo naznačené, stavebná sporiteľňa je v otázkach financovania bývania tým správnym partnerom ako pre fyzické, tak aj pre právnické osoby. Namiesto množstva údajov uvediem len dve čísla. Rádovo má WSS viac než 160 tisíc klientov a za 17 rokov pôsobenia na Slovensku (06/1993 – 06/2010) už vyplatila klientom na bývanie viac než 1 a trištvrte miliardy eur.
Či už ide o zabezpečenie nového bytu/domu formou kúpy, stavby alebo sa jedná o skvalitnenie existujúceho bytového domu počnúc nevyhnutnou údržbou až po zásadnú rekonštrukciu, vo všetkých prípadoch sme klientom ako finančný partner k dispozícii. Hoci využitie finančných prostriedkov je účelovo viazané, presne vymedzené zákonom, je škála uplatnenia naozaj široká. Menovať na tomto mieste všetky akceptované účely použitia financií zo stavebnej sporiteľne by bolo nesmierne zdĺhavé, ale záujemcovia tieto informácie nájdu prehľadne kategorizované na našej web-stránke www.wustenrot.sk.

Aké sú možnosti financovania bytových domov zo stavebného sporenia?
LV: Čo sa týka bytových domov, je to samostatná a pomerne rozsiahla problematika, v ktorej poradenstvo, resp. sprostredkovateľskú činnosť poskytujú špeciálne certifikovaní pracovníci a spolupracovníci WSS. Špecifiká tejto kategórie sú v každej fáze od uzavretia zmluvy (podľa typu správy bytového domu: SVB, BD, správca a pod.), cez spôsob sporenia (zhodnocovanie vkladov vo fonde opráv), nárok na štátnu prémiu (1 pre každé 4 byty v prípade SVB) až po využitie financií čerpaných najčastejšie formou okamžitého medziúveru (napr. na opravu systémových porúch stavieb, zatepľovanie a renovácia fasád bytových domov, atď.).

Aký je Váš názor na zatepľovanie bytových domov? Myslíte si, že venovať sa tejto oblasti je ešte stále perspektívne?
PP: V tejto oblasti vidíme na Slovensku ešte pomerne veľký potenciál. Prevaha existujúceho bytového fondu má takpovediac svoje najlepšie roky, ktoré si nevyžadovali väčšie finančné investície do údržby, za sebou. Úspora energií je už nejakú dobu témou číslo jedna a na dlho ňou aj zostane. 30-, 40-, či 50- ročné bytové domy nevyhnutne musia riešiť otázky energetických úspor, pričom jednou z ciest je i zatepľovanie, a to nielen z dôvodu skvalitnenia podmienok bývania, ale najmä zníženia prevádzkových nákladov. Odpoveď na vašu otázku je preto rozhodne áno, venovať sa tejto problematike je perspektívne.

Už dlhodobo ponúkate produkt s názvom Rekofond. Na čo je určený?
LV: Stručne povedané, je to špeciálny program zameraný na financovanie údržby, opráv a rekonštrukcie bytových domov.
Za týmto účelom sú vo fonde kumulované finančné prostriedky určené na poskytovanie úverových prostriedkov celým bytovým komplexom, ktoré pri realizácii zásadných opráv, zatepľovania a pod. vyžadujú nemalé finančné investície.

S akým ohlasom sa stretol u vašich klientov?
LV: Odozvy sú veľmi pozitívne, aj vďaka tomu sa stále rozširuje naša klientela v rámci programu Rekofond.

Plánujete ho prispôsobiť požiadavkám trhu, prípadne doplniť o nejaké ďalšie služby?
LV: Priebežne sledujeme vývoj situácie na trhu, potreby našich „veľkých“ klientov a produkt vzhľadom na aktuálne podmienky a možnosti WSS aktualizujeme. Najnovšie sme umožnili získať úverové prostriedky v rámci Rekofondu už za 4,19  % p.a.

Aká je komunikácia s cieľovou skupinou Rekofondu, teda vlastníkmi bytov?
LV: Naša banka samozrejme podrobne zisťuje požiadavky klientov a snaží sa „ušiť“ im produkt priamo na mieru tak, aby zodpovedal všetkým možnostiam a požiadavkám vlastníkov a nájomcov bytov v bytovom dome. Naši spolupracovníci nám pravidelne sprostredkujú od našich klientov informácie a podnety na zlepšenie.

Pripravujete nejaké ďalšie nové produkty zamerané na zatepľovanie bytových domov?
LV: Ako som už naznačila, program Rekofond nie je statický produkt, ktorý by sa mohol stať vo svojej ponuke zastaraný, keďže je priebežne aktualizovaný a pružne sa prispôsobuje situácii na tomto trhu i potrebám klientov, a preto nie je potrebné vyvíjať nové produkty. Stačí jeden kvalitný Rekofond.

Aké sú Vaše plány do budúcnosti?
PP: Momentálne sa zameriavame na rozšírenie ponuky o doplnkové poradenské služby v rámci programu Rekofond, čím sa nám podarí zefektívniť nielen predaj ale aj upevniť vzťahy s našimi klientmi. Chceme byť pre svojich klientov partnerom č. 1 naozaj v každej situácii, nielen keď potrebujú prefinancovať svoj zámer, ale aj vtedy keď potrebujú poradiť v oblasti napr. energetických úspor prípadne legislatívnych otázkach.

Autor: Wüstenrot stavebná sporitelňa, a. s.

(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)


< SPÄT