Poskytovanie podpôr v účeloch obnovy (zatepľovania) bytových budov

Štátny fond rozvoja bývania zriadený zák. č. 124/1996 Z. z. plní úlohy súvisiace s financovaním štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu v Slovenskej republike. Je jedným z najdôležitejších pilierov štátnej bytovej politiky a má nezastupiteľné postavenie medzi ekonomickými nástrojmi bytovej politiky štátu. Táto úloha štátu je zakotvená v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015 a je potvrdená aj súčasnou vládou v jej Programovom vyhlásení.

Vo svojej činnosti sa ŠFRB riadi platnými legislatívnymi normami (zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov), záväznými vykonávacími, technickými a ostatnými súvisiacimi predpismi platnými pre danú oblasť.
Koncepcia podpory zo ŠFRB poskytovaná žiadateľom je založená na princípe návratnosti poskytnutých prostriedkov štátu fyzickým a právnickým osobám ich výhodným úročením. Umiestnenie štátnych finančných prostriedkov do financovania obnovy bytových budov je v súčasnom období najvýhodnejšou investíciou s minimálnym rizikom ohrozenia jej návratnosti.
Finančné prostriedky na podpory (úvery) poskytované ŠFRB zo štátneho rozpočtu v súlade s bilanciou príjmov a výdavkov verejného rozpočtu a podľa metodiky ESA 95 sú vylučované z jeho výdavkov t.j. nezaťažujú deficit verejných financií.
V rámci účelu obnova bytovej budovy je možné po splnení stanovených podmienok žiadateľom poskytnúť podporu zo ŠFRB na :
a) tepelnú ochranu bytového domu alebo rodinného domu pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov a technických špecifikácií,
b) obnovu a modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu,
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu ak sú preukázané oprávnenou (odborne spôsobilou) právnickou alebo fyzickou osobou.
Pozitívnym krokom v roku 2009 bolo rozhodnutie vlády SR pristúpiť k vyčleneniu finančných prostriedkov vo výške 71,0 mil. € na poskytnutie štátnej úverovej podpory v rámci Vládneho programu zatepľovania bytových budov pre fyzické ale najmä právnické osoby, ktorý bol v II. polroku 2009 úspešne realizovaný.
V súčasnosti platné zákonné a vykonávacie predpisy určujú tieto základné podmienky, po splnení ktorých je možné poskytnutie podpory (úveru) žiadateľovi :

 • v prípade žiadosti o úver na zateplenie bytového alebo rodinného domu vyhotovenie tepelnotechnického posudku,
 • navrhuje sa uskutočniť kontaktným tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien s preukázateľnou zhodou,
 • dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením účelu (obnovy) za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,
 • hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému v nadväznosti na zlepšenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budovy s tým, že pri navrhnutom riešení zateplenia sú dodržané predpisy týkajúce sa merania a regulácie zásobovania teplom,
 • súčasťou projektového riešenia zateplenia sú nevyhnutné súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z opravy vystupujúcich častí stavby, ako sú napríklad lodžia, balkón, prekrytie vstupu, strojovňa výťahu, a pod., opravy alebo výmeny otvorových výplní (okná bytov), stavebnej úpravy vstupov a schodiskových priestorov.

PRÍJEMCOVIA PODPORY A JEJ PARAMETRE
Žiadateľom o podporu môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem z podnikania alebo zo závislej činnosti,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky.

Na obnovu bytovej budovy – rodinného domu vo vlastníctve fyzickej osoby je možné poskytnutie úveru (zákonná podmienka a nariadenie vlády SR) len v podúčele tepelnej ochrany (zateplenia). Súčasťou prác zateplenia môže byť aj výmena okien a vstupov.
Na obnovu bytovej budovy – bytového domu môže byť poskytnutý úver žiadateľom – fyzickým a právnickým osobám, ktorí sú buď vlastníkmi bytového domu (fyzické osoby, právnické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov) alebo sú žiadateľmi v zastúpení vlastníkov bytov a nebytových priestorov (správcovia). Žiadateľom o úver na obnovu zariadenia sociálnych služieb, ktoré je klasifikované ako bytová budova môže byť len obec, mesto a VÚC.

Parametre poskytovanej úverovej podpory v účele obnova bytovej budovy sú v súčasnosti nasledovné :

 • najdlhšia lehota splatnosti úveru 20 rokov,
 • ročná úroková sadzba vo výške 1,0 % platná počas celej doby splatnosti úveru,
 • výška možného úveru v rozsahu do 80 % obstarávacej ceny zateplenia resp. obnovy stavby, najviac však 420 € (12652,- Sk) na 1 m2 podlahovej plochy bytu v bytovom dome resp. v rodinnom dome.

V účele zateplenia bytovej budovy (rodinného alebo bytového domu) v rámci Vládneho programu zateplenia (VPZ) sú parametre poskytovaného úveru upravené nasledovne: lehota splatnosti = max. 15 rokov; úroková sadzba = 0 %; výška podpory = môže byť do 100 % oprávnených nákladov stavby, najviac však u RD = 50 €/m2 zatepľovanej plochy a u BD = 80 €/m2 zatepľovanej plochy.
Platná vyhláška MVRR SR č. 582/2007 Z. z. novelizovaná vyhláškou MVRR SR č. 535/2009 Z. z. stanovuje pre všetky účely poskytnutej podpory z prostriedkov ŠFRB dĺžku času uskutočnenia stavby, ktorá môže byť najviac 24 mesiacov.

PODMIENKY POSKYTNUTIA PODPORY PRE ÚČEL OBNOVY
Žiadateľ musí preukázať, že má zabezpečené vlastné prostriedky alebo prostriedky stavebného sporenia vo výške najmenej 20 % z obstarávacej ceny na účel, na ktorý požaduje poskytnutie podpory.
Dokladovanie splnenia podmienok k žiadosti o poskytnutie úveru je k jednotlivým častiam žiadosti špecifikované v zákone č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov a vo Vyhláške MVRR SR č. 582/2007 Z. z. v znení vyhl. č. 535/2009 Z. z.
Významným dokladom je preukázanie zabezpečenia požadovaného úveru.

POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PODPORY

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu, príslušnej podľa miesta stavby. V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice je to mestská časť v sídle okresu a v okrese Košice – okolie je to mesto Moldava nad Bodvou. Obec v sídle okresu do 14 dní odo dňa jej podania overí úplnosť náležitostí žiadostí podľa jej častí.

ZÁKONNÉ LEHOTY A SPÔSOB PRIZNANIA PODPORY

 • Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu.
 • Odo dňa doručenia žiadosti fond do 90 dní oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory.
 • O poskytnutí podpory fond rozhodne podľa poradia doručených žiadostí až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory, pričom o žiadosti rozhodne do 31. decembra daného kalendárneho roka.
 • Ak sa podpora neposkytne, oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.
 • Na poskytnutie podpory z prost-riedkov fondu nie je právny nárok.
 • Na rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
 • Na základe rozhodnutia o priznaní podpory ŠFRB zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní.

Fond počas platnosti zmluvy vykonáva kontrolu účelu použitia podpory a dodržiavania zmluvných podmienok.

Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo s dohodnutými podmienkami, je povinný ich vrátiť fondu a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.

Treba podotknúť, že v účele obnovy bytových budov sa v mnohých prípadoch prelínajú práce na odstránení systémovej poruchy príslušného bytového domu financované dotačnými prostriedkami MHV SR s následnou realizáciou zatepľovacích prác financovaných úverom zo ŠFRB.
V danom prípade je potrebné (nutné) financovanie rozdeliť na:
a) použitie dotácie z prostriedkov MHV SR na odstránenie systémových porúch bytového domu (možná dotácia vo výške 50 % z oprávnených nákladov stavby – ceny odstránenia systémovej poruchy, najviac však vo výške 18 € (542,27 Sk) na 1 m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupu.
b) použitie úveru ŠFRB na časť stavby obsahujúcu vlastné zateplenie bytového domu.

ZÁVER
Problematika podávania žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB si vyžaduje, aby žiadateľ naštudoval podmienky poskytnutia podpory na internetovej stránke ŠFRB, t.j. www.sfrb.sk. a následne konzultoval záležitosti žiadosti so zamestnancom mestského úradu v sídle okresu príslušného k miestu stavby.

Autor:     Ing. Anton Vavrinčík


(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2010)

< SPÄT