Prečo zatepľovať?

Zatepľovanie budov sa stáva v súčasnom období  fenoménom na poli stavebného trhu a spoločnosť Weber – Terranova patrí medzi lídrov dodávajúcich materiály k zatepleniu. Najpoužívanejšími zatepľovacími systémami obvodových plášťov sú kontaktné zatepľovacie systémy, ktoré pre stavebníkov prinášajú množstvo výhod a  úspor. Pri terajšom množstve výrobcov a dodávateľov materiálov určených na zatepľovanie je potrebné pri výbere vhodného spôsobu zateplenia obrátiť sa na kvalifikovaných pracovníkov, ktorí vám odborne poradia a pomôžu zorientovať sa na trhu so zatepľovacími systémami.

Kontaktné zatepľovacie systémy weber.therm
Spoločnosť Weber – Terranova je popredným dodávateľom na trhu kontaktných zatepľovacích systémov na Slovensku. Vo svojom portóliu ponúka komplexný produktový rad kontaktných zatepľovacích systémov weber.therm, ktoré sú osvedčené v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané vyhlásenia o zhode v zmysle požiadaviek ETA. Jednotlivé kontaktné zatepľovacie systémy sa odlišujú najmä druhom použitej tepelnej izolácie a tenkovrstvou omietkou, a sú vhodné na rôzne podkladové konštrukcie a do rôznych podmienok. Podstatou kontaktných zatepľovacích systémov je zosúladenie fyzikálnych vlastností jednotlivých komponentov – lepiacej hmoty, tepelnej izolácie, stierkovej hmoty, sklotextilnej mriežky, kotviacich prvkov, podkladového náteru a finálnej povrchovej vrstvy, ktorú tvorí tenkovrstvá omietka weber.pas zabezpečujúca ochranu voči nepriaznivým poveternostným vplyvom.
Najpoužívanejším kontaktným zatepľovacím systémom je weber.therm terranova (predtým weber.therm klasik EPS), pri ktorom sa ako tepelná izolácia používa expandovaný polystyrén EPS 70 F. Ďalším je weber.therm exclusive, kde je použitá tepelná izolácia na báze minerálnej vlny, ocenený „Grand Prix Slovak Gold“ ako najparopriepustnejší kontaktný zatepľovací systém na slovenskom trhu. V ponuke je samozrejme aj kontaktný zatepľovací systém weber.them clima s tepelnou izoláciou z dierovaného polystyrénu. Systém weber.therm flex je vhodný na drevostavby a nestabilné podklady. Novinkou sezóny 2009 je inovatívny kontaktný zatepľovací systém weber.therm plus ultra s tepelnou izoláciou na báze peny, čím umožňuje zníženie hrúbky izolantu na polovicu v porovnaní s tradičnou tepelnou izoláciou. Táto jedinečná vlastnosť systému bola ocenená na výstave CONECO 2009 udelením Čestného uznania.

weber.therm mínus 7
– pomôže Vám preklenúť zimné obdobie
V roku 2008 spoločnosť Weber – Terranova uviedla na slovenský trh nový kontaktný zatepľovací systém weber.therm minus 7. Výhoda tohto zatepľovacieho systému, ktorý je osvedčený podľa požiadaviek ETAG 004, je v jeho komponentoch, ktoré umožňujú jeho použitie aj pri teplotách nižších, ako je tradičných +5 °C. Túto hranicu je potrebné dodržiavať pri tradičných „mokrých“ procesoch. Konkrétne to znamená, že lepiaca a stierková hmota weber.therm minus 7 umožňuje lepenie izolačných platní zatepľovacieho systému do 0°C a stierkovanie výstužnej vrstvy kontaktného zatepľovacieho systému do -7 °C. Tenkovrstvá omietka weber.pas winter, ktorá tvorí povrchovú úpravu tohto zatepľovacieho systému, je aplikovateľná pri teplote 0°C.
Kontaktný zatepľovací systém weber.therm minus 7 získal na výstave CONECO 2008 hlavnú cenu výstavy „Zlatú plaketu“ za inovatívne riešenie v oblasti zatepľovania, umožňujúce predĺžiť stavebnú sezónu v oblasti zatepľovania aj v zimných mesiacoch, okrem silných dlhotrvajúcich mrazov. V roku 2009 získal kontaktný zatepľovací systém weber.therm minus 7 aj certifikát „Grand Prix Slovak Gold“ za svoj prínos pre stavebníctvo a výnimočnosť vo svojej kategórií výrobkov – kontaktných zatepľovacích systémov. Systém weber.therm minus 7 umožňuje podľa potreby predĺženie stavebnej sezóny a pokračovanie prác najmä pri náhlom poklese teploty zmenou počasia.


Autor: Weber – Terranova

Čo je vonkajší kontaktný zatepľovací systém ETICS?

ETICS

(External Thermal Insulation Composite System podľa ETAG004) – kontaktný zatepľovací systém, skladá sa z kompontentov a doplnkových prvkov, ktoré spolu s pôvodnou konštrukciou zabezpečujú dosahovanie požadovaných tepelno-izolačných vlastností bez negatívneho vplyvu na ostatné funkčné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy. Okrem okamžitých finančných úspor za náklady na vykurovanie má rad ďalších ekonomických a technických výhod:

Ekonomické dôvody: úspory

Obnova budov:

možnosť úspor 30 – 50 % nákladov na vykurovanie (komplexným riešením tepelnej ochrany a regulácie v zásobovaní teplom)

nižší prevádzkový výkon vykurovacej sústavy = dlhšia životnosť

nižšie náklady oproti prípadnej klimatizácií v budove

eliminácia negatívnych vplyvov teplotných zmien v konštrukcii

predĺženie životnosti fasády

Novostavby:

inštalácia vykurovacieho zdroja a vykurovacej sústavy s nižším výkonom – za nižšiu cenu

zateplením môžeme zmenšiť hrúbku stavebnej konštrukcie a získať priestor naviac

investícia do zateplenia budovy je v neposlednom rade pri stúpajúcich cenách energií výhodná a jej návratnosť sa skracuje s narastaním týchto cien

Technické dôvody: vysoká ochrana stavby

zvýšenie povrchovej teploty na vnútornej strane obvodovej konštrukcie

zlepšenie tepelnej pohody

zníženie rizika kondenzácie

obmedzenie vzniku plesní

eliminácia tepelných mostov

vyššia akumulácia obvodovej konštrukcie

možnosť inštalácie solárnych kolektorov a tepelných čerpadiel

zateplená stavebná konštrukcia lepšie odoláva poveternostným vplyvom

zateplenie má kladný vplyv na celú stavbu

zlepšenie akustických vlastností konštrukcií budov v dôsledku zvukoizolačných vlastností izolantov

nové architektonické stvárnenie budovy, farebné a štrukturálne riešenie