ŠFRB podporuje komplexnú obnovu bytových domov

Komplexná obnova bytových domov znamená nielen zlepšenie tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií a budov, odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, výmenu výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov a elimináciu vzniku plesní, ale aj hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmenu spoločných rozvodov technických zariadení budov a v neposlednom rade generálnu opravu alebo výmenu výťahov a zdrojov vykurovania. Procesu komplexnej obnovy bytových domov musí predchádzať dobrá projektová príprava, diagnostika a tepelnotechnické posúdenie budovy, zodpovedný výber zhotoviteľa a správne nastavenie financovania. Uvedenými opatreniami je možné zabezpečiť účelné vynaloženie finančných prostriedkov bytového domu na zabezpečenie energetických úspor, predchádzanie havarijným stavom a predĺženie životnosti bytového domu.

Aktuálnosť potreby komplexnej obnovy bytového fondu je premietnutá do Koncepcie  štátnej  bytovej politiky do roku 2015 ako aj do Programového  vyhlásenia vlády SR. Obidva tieto záväzné dokumenty  potvrdzujú  záujem štátu o podporu  aktivít v oblasti úspory energií a zlepšenia energetickej hospodárnosti budov.

S obnovou bytového domu sa spájajú finančné investície, ktoré je možné zabezpečiť aj prostredníctvom:

  • poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch bytových domov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní pod gestorstvom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • výhodných dlhodobých úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania


Poskytovanie podpory z prostriedkov ŠFRB sa  uskutočňuje v súlade so zákonom o ŠFRB, nariadením vlády SR a súvisiacimi vykonávacími predpismi. V súčasnosti sa ŠFRB  riadi nasledovnými  legislatívnymi  predpismi:

  • Zákon č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB v znení zák. č. 523/2004 Z. z., zák. č. 536/2004 Z. z., zák. č. 349/2007 Z. z., zák. č. 518/2008 Z. z.  a zák. č. 265/2009,
  • Nariadenie vlády SR č. 432/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o druhoch a výškach poskytovaných podpôr na jednotlivé účely z prostriedkov ŠFRB  v znení nariadenia vlády SR č. 547/2008 účinného  od 1.1.2009,
  • Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR  č. 582/2007 Z. z. o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora, v znení vyhlášky č. 535/2009 Z. z.

ŠFRB poskytuje podporu na obnovu a zatepľovanie bytových domov vo forme úveru, ktorý dlžník spláca mesačnými splátkami počas lehoty splatnosti.


Účely podpory zo ŠFRB na obnovu a zatepľovanie
Pre poskytovanie úverových podpôr na obnovu a zatepľovanie bytových domov z prostriedkov ŠFRB sú v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o ŠFRB v znení neskorších predpisov v súčasnosti platné dva účely:
- Obnova bytovej budovy.
- Zatepľovanie bytovej budovy / Vládny program zatepľovania.

Obnova bytovej budovy
V rámci  účelu  obnova bytovej budovy  je možné po splnení podmienok  určených v zákonnom predpise poskytnúť žiadateľom podporu zo ŠFRB na:
a) tepelnú ochranu bytového domu alebo rodinného domu,
b) obnovu  a modernizáciu spoločných častí a spoločných zariadení  bytového domu,
c) odstránenie statických nedostatkov bytového domu.


To znamená, že podporu je možné poskytnúť okrem zateplenia vrátane odstránenia systémových porúch aj na opravu a modernizáciu spoločných častí a zariadení bytového domu, napr. výťahov, vykurovacieho systému, kotolne vrátane technologického zariadenia, spoločné vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.

Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z obstarávacej ceny stavby (cena za zhotovenie stavby a projektovú dokumentáciu) a z veľkosti podlahovej plochy bytov.

Zatepľovanie bytovej budovy / Vládny program zatepľovania
Je vymedzený na účel komplexného zateplenia bytových budov, čo znamená, že okrem zateplenia obvodového plášťa musia byť  vymenené aj otvorové výplne a zateplené strešné konštrukcie, ako aj deliace stavebné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom. Pred realizáciou zateplenia je potrebné odstrániť systémové poruchy bytových domov (oprava lodžií, balkónov, vystupujúcich konštrukcií a pod.), po zateplení vyregulovať vykurovaciu sústavu na nové tepelnotechnické pomery v bytovom dome.
Pri stanovení výšky úveru sa vychádza z oprávnených nákladov stavby (cena za zhotovenie stavby, projektovú dokumentáciu, tepelný posudok, inžiniersku činnosť, spracovanie žiadosti, energetický certifikát) a z veľkosti zatepľovanej plochy bytového domu.Poskytnutá podpora zo ŠFRB na obnovu a zatepľovanie v roku 2010
Počet žiadostí v roku 2010 vysoko  presiahol objem vyčlenených prostriedkov na obnovu a zatepľovanie. 
Počet podaných žiadostí v účele obnova bytovej budovy bol 299 so sumárnou požiadavkou na celkovú výšku podpory  59 009 542,31 €, čo značí, že požiadavky presiahli rozpočtové zdroje ŠFRB (34 200 000,00 €) vo výške 24 809 542,31 €.
Počet podaných žiadostí vo Vládnom programe zatepľovania v roku 2010 bol 96 so sumárnou požiadavkou na výšku podpory 17 181 005,68 €, pričom rozpočet ŠFRB v roku 2010 na Vládny program zatepľovania bol 0,00 €.


Poskytovanie výhodných dlhodobých úverov na obnovu bytových domov prostredníctvom ŠFRB predstavuje v súčasnom období jednu z najvýhodnejších investícií štátu s minimálnym rizikom ohrozenia jej návratnosti. Požiadavky žiadateľov o túto formu úverov však vysoko prekračujú finančné možnosti rozpočtu ŠFRB.

Autor: Ing. Zuzana Petrášová, Štátny fond rozvoje bývania

(z odborného bulletinu Bezpečný domov 1/2011)

< SPÄT