Úlohy a poslanie združenia pre zatepľovanie budov

Postavenie občianskych združení v slovenskej spoločnosti je rozsiahle a významné, ale závisí od toho, v ktorej  oblasti spoločnosti pôsobia.
Občianske združenia  a živnostenské spoločenstvá pôsobia v slovenskom stavebníctve a vo výstavbe najmä od deväťdesiatych rokov minulého storočia. Mnohé mali oporu najmä v európskych zastrešeniach, ale principiálne vznikali dobrovoľne s cieľom združiť subjekty pôsobiace v jednoznačne vymedzenej oblasti s rovnakými zámermi a cieľmi a spoločne presadzovať potrebné  pravdivé informácie o  prednostiach stavebnej technológie, stavebných výrobkov a ich komponentov, stavebných  konštrukcií a stavieb. Spájali ich i spoločné požiadavky na kvalitu, ktoré členovia združenia musia vedieť dosiahnuť a neustále preukazovať plnenie platných technických a právnych predpisov v danej oblasti, pritom vytvárať  eticky zdravé podnikateľské prostredie založené na súťaživosti a  konkurencieschopnosti.

Podobnou náplňou činnosti sa vyznačujú asociácie, cechy a združenia aj v iných krajinách a až do roku 2008 nemala oblasť zatepľovania spoločné európske zastrešenie.
V priebehu roka 2008 sa pripravovalo založenie Európskej asociácie pre ETICS (EAE). Zakladajúci členovia EAE zvolili rok 2009 za pilotný (prípravný), bez členských príspevkov, s dvoma pracovnými rokovaniami členov EAE v marci 2009 v Krakove a v októbri 2009 vo Viedni. Vytvorila sa pracovná skupina so 6 zástupcov členov (SR medzi nimi), ktorá začala pripravovať spoločné podmienky zhotovovania ETICS ako podklad pre kvalifikáciu zhotoviteľov. Členmi EAE sú asociácie, cechy a združenia z Nemecka, Francúzska, Talianska, Rakúska, Anglicka, Holandska, Belgicka, Švajčiarska, Poľska a Česka.
Organizačné členenie právnických, fyzických osôb a združení v stavebníctve SR
Podľa dostupných štatistických prameňov stavebníctvo na Slovensku realizuje stavebnú produkciu na 99,9 % súkromným sektorom, pričom organizačne k 31. 12. 2009 v stavebníctve pôsobilo temer 100 tisíc ekonomických subjektov. V tomto počte je 88 442 živnostníkov a z 9 748 podnikov je 6 432 podnikov s počtom do 10 pracovníkov. Popri tom evidujeme len cca 25 celoslovensky pôsobiacich asociácii, cechov a združení vo výstavbe a stavebníctve .
Ich nízky počet určite vyplýva z roztrieštenosti organizačnej štruktúry stavebníctva, ale aj z neochoty a nepochopenia spájania subjektov za účelom celkovej efektívnosti stavebníctva. Mnohé z nich by mohli úspešne spolupracovať a mať k tomu organizovanú podporu podnikateľských zväzov doma i v zahraničí. Spolupráca s profesijnými komorami sa predpokladá najmä v projektovej príprave.

Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ)
OZ ZPZ je nezávislé, občianske, profesné združenie právnických a fyzických osôb pôsobiacich v oblasti zatepľovania obvodových plášťov budov. Členovia združenia sú organizovaní v štyroch profesijných skupinách:
•    výrobcovia systému,
•    výrobcovia komponentov,
•    zhotovitelia a
•    experti.

V súčasnosti OZ ZPZ združuje najvýznamnejšie odborné firmy a špecialistov, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia zatepľovacích systémov, realizácia a montáž systémov, navrhovanie a posudzovanie zatepľovacích systémov a odborná expertná činnosť. Združenie má v súčasnosti 24 členov, z toho 11 riadnych členov, 11 pridružených členov a 2 čestných členov. Riadnymi členmi sú hlavne výrobcovia zatepľovacích systémov a expert. Pridruženými členmi sú predovšetkým výrobcovia komponentov ETICS a zhotovitelia týchto systémov.

Ciele združenia
Účelom občianskeho združenia OZ ZPZ je podporovať používanie a realizáciu kvalitných a overených zatepľovacích systémov obvodových plášťov budov pri obnove a novej výstavbe budov. Medzi základné ciele činnosti združenia patrí:
•    zvyšovanie informovanosti odbornej a neodbornej 
•    verejnosti  o prínosoch a podmienkach uplatňovania zatepľovacích systémov na prospech konečného spotrebiteľa
•    podpora využívania zatepľovacích systémov smerujúcich k dlhodobým ekologicky, ekonomicky a energeticky pozitívnym efektom
•    podpora vysokého štandardu dodržiavania podmienok kvality výroby a realizácie zatepľovacích systémov
•    podpora harmonizácie noriem a predpisov o zatepľovacích systémoch s normami a predpismi Európskej únie

Jednou z najaktuálnejších výziev, ktoré pred združením v súčasnosti stoja je stanovenie kritérií pre optimálnu realizáciu sanácie obvodových plášťov budov a kladenie zvýšeného dôrazu na používanie systémových riešení pri zatepľovaní.

Zvyšovanie informovanosti o uplatnení a prínosoch zatepľovania
Združenie pre zatepľovanie budov sleduje v súčasnosti veľký záujem u laickej i odbornej verejnosti o zatepľovanie budov, a preto je dôležité, aby združenie bolo v tejto činnosti odborným partnerom ústredných a verejných orgánov, podnikateľských zväzov, komôr architektov a stavebných inžinierov, ale hlavne garantom presných informácií pre vlastníkov, správcovské organizácie a spoločenstvá vlastníkov bytov o prínose zatepľovania v tepelnej ochrane budov, správnom výbere riešenia, výbere zhotoviteľa a možných formách financovania obnovy bytovej budovy. Podporujeme nové úlohy a opatrenia spoločne výhodné pre našich členov, zamerané na skvalitnenie procesu zatepľovania, na finančnú podporu aktivít združenia, ďalej na činnosti a úlohy vo významnej obnove budov, ktorej je zatepľovanie veľmi dôležitou súčasťou. Nemenej dôležitá je aktívna spolupráca s organizáciami, s podnikateľskými zväzmi, stavovskými komorami a združeniami na úlohách, ktoré prispievajú k rozvoju zatepľovania, ale i tie, ktoré s prípravou a realizáciou stavby súvisia.
Už stálym prvkom komunikácie s členskou základňou sa stali Rýchle informácie. Informácie, ktoré sa netýkajú bezprostredne len členskej základne sa potom prevzali aj na webový portál združenia. Informačné listy vydávané každoročne prispeli k veľmi dobrej propagácii združenia rozširovaním cez kozultačno – propagačné centrá výstav a veľtrhov, ale i na konferenciach, seminároch a workshopoch. Kozultačno-poradenské centrá pri stavebných veľtrhoch a výstavách na CONEC-u v Bratislave a PRO ARCH-u v Banskej Bystrici už niekoľko rokov preukazujú záujem laickej a odbornej verejnosti najmä o informácie súvisiace s obnovou budov a preto v tomto poradenstve bude združenie pokračovať.

Nástroje kvality pri uskutočňovaní zatepľovania budov podľa OZ ZPZ
Kvalitu zatepľovacích prác ovplyvňuje viac faktorov. Uplatniť sa musí kvalitný výrobok – zatepľovací systém výrobcu na ktorý musí byť požadovaný doklad preukazovania zhody. Tento systém musí byť pre konkrétnu stavbu správne naprojektovaný a samotný zatepľovací systém by mal byť realizovaný i kvalitným zhotoviteľom. Vychádzať sa musí z dokonalého poznania fyzického stavu budovy a stanovenia priorít obnovy, súčasťou ktorej je zatepľovanie budov.
Vek bytového domu rozhoduje nielen o fyzickom stave budov, ale v mnohých prípadoch o prekonanej životnosti niektorých stavebných konštrukcii alebo technického zariadenia budov. Vek budovy rozhoduje aj o tepelnotechnickej kvalite budovy a jej stavebnej konštrukcii. Postupy v obnove bytového fondu, ktoré sa vykonávajú v interiéri bytu sa dotýkajú väčšinou technického zariadenia bytov. Ak by mala byť ohrozená užívateľská bezpečnosť, musia sa úpravy TZB vykonať pred zatepľovaním, alebo súčasne.
O kvalite realizácie zatepľovacieho systému na stavbe rozhoduje zhotoviteľ. Ten musí byť kvalifikovaný a musí mať na zhotovenie zatepľovacích prác licenciu od akreditovaného inšpekčného organu, čo je v súčasnosti Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. (TSUS). Na Slovensku má takúto licenciu cca 600 zhotoviteľov. Takýto zhotoviteľ je povinný nahlasovať svoje realizácie a TSUS by mal 2x ročne vykonať kontrolu dodržiavania postupu prác pri zatepľovaní.
Pri výbere zhotoviteľa, ktorý má licenciu TSUS si vlastník vyberá aj systém zatepľovania. Má to dve výhody. Zhotoviteľova kvalita prác je kontrolovaná nezávislou treťou stranou a realizuje sa systém zatepľovania na ktorý je doklad preukazovania zhody. Prehľad vydaných licencii je možné zistiť na internetovej stránke TSÚS http://www.tsus.sk/.

Podporné kroky OZ ZPZ
pre zlepšenie kvality zatepľovacích prác
Pre zlepšenie kvality zatepľovacích prác objednalo a financovalo OZ ZPZ tieto kroky :
a) vypracovanie STN 73 2901 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS),
b) návrh zásad riešenia vybraných detailov ETICS ako podklad k spracovaniu realizačnej a  projektovej dokumentácie pre projektantov,
c) spolúčasť a spolufinancovanie stredorozmerových požiarnych skúšok podľa STN ISO 13785–1
Účinnosťou STN 73 2901:2008 od mája 2008 sa stanovili jednoznačné podmienky pre zhotovovanie ETICS. Požadovaná kvalifikácia zhotoviteľa a ostatné požiadavky STN 73 2901:2008 sú záväzné cez § 43g ods. 2 Stavebného zákona, kde sú všeobecné stanovené požiadavky na stavebné práce.
Návrh rozhodujúcich 14 detailov ETICS uvedených na webovej stránke je pomôckou pre projektantov pre ich aktívne využitie pri konkrétnom spracovaní projektovej a realizačnej dokumentácie stavby.
OZ ZPZ spolufinancovalo požiarnu skúšku s uplatnením APU lišty v detaile nadpražia okenného otvoru a na základe stanoviska FIRES s.r.o. Batizovce uplatňuje u Prezídia Hasičského zboru usmernenie príslušných riaditeľstiev HaZZ k uplatneniu APU lišty pri zhotovovaní ETICS.

Stručné zhodnotenie doterajšej činnosti Združenia pre zatepľovanie budov.
Združenie pre zatepľovanie budov plní svoje úlohy od roku 2001.
V oblasti informovanosti komunikuje s odbornou i laickou verejnosťou cez webovú stránku www.zpzb.sk a to okrem iného cez zverejnené odpovede na  36 najčastejších otázok (s možnosťou ich rozšírenia) a s možnosťou prepojenia na webové stránky 22 členov združenia. Poradenské služby sa poskytujú na veľtrhoch a výstavách CONECO, FOR ARCH, odborné príspevky na konferencie, semináre, organizujú sa workshopy a pod.
V oblasti kvality má OZ ZPZ náročné kritéria už pre prijatie za člena, ktoré sa podrobne preverujú. Výrobcovia systémov a ich komponentov dokladujú preukaz zhody s harmonizovanými normami resp. návodom ETAG 004. Zhotovitelia sú kontrolovaní cez podmienky licencii, certifikáty manažérstva kvality a pod. OZ ZPZ pripomienkuje technické podmienky a je zapojená do procesu schvaľovania predpisov.
V oblasti predpisov a technických noriem OZ ZPZ prispieva na STN súvisiace so zatepľovaním a technickou ochranou budov. Financuje preklady noriem, vytvorenie národných príloh a komentárov k preberaným normám.
Od roku 2009 sa združenie stalo členom Európskej asociácie pre ETICS (EAE), čím má možnosť získania poznatkov jednak od 12 partnerských európskych zväzov, ale i ďalších partnerských zväzov a organizácii v rámci EÚ.


Autor:     prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,predsedkyňa OZ ZPZ