Všeobecné zásady užívania bytu

Bez ohľadu na dobu vzniku jednotlivých stavieb, ich rekonštrukcií a revitalizácií, platia všeobecné zákonitosti stavebnej fyziky, tepelnej techniky, akustiky, požiarnej bezpečnosti a celého radu disciplín technických vied súvisiacich s výstavbou, revitalizáciami a rekonštrukciami. Pri ich rešpektovaní vznikajú základné predpoklady dlhodobej správnej funkcie nehnuteľnosti a naopak pri ich systematickom porušovaní k jej celkovému alebo čiastočnému znehodnocovaniu.

K týmto všeobecným zásadám považujeme za nutné upozorniť na najzávažnejšie skutočnosti. Jedná sa predovšetkým o:

Vlhkosť a jej vplyv na pohodu bývania.
Byt bol zhotovený klasickými stavebnými technológiami, priečky sú prevedené zo sadrokartónov, pórobetónových tvárnic alebo ľahčených dutých pálených tehál. Zvlášť je nutné dodržať tieto pravidlá:
intenzívne vetranie, pri čom je účinnejšie opakované krátkodobé vetranie plným otvorením okien než dlhodobo s malou účinnosťou vetrania štrbinami
obmedzením používania vodných nádrží (akvárií a pod.), veľkého množstva živých rastlín, zvlhčovačov vzduchu a pod. v prvom roku užívania po stavbe, respektíve po komplexnej revitalizácii domu. vylúčením sušenia prádla na radiátoroch ústredného vykurovania a ostatných priestoroch bytu systematickým užívaním inštalovaných elektrických ventilátorov zvlášť pri činnostiach, pri ktorých sa vnútorná vlhkosť zvyšuje (odsávače pár v kuchyniach, ventilátory na WC a v kúpeľniach)

Úpravy interiéru – maľovanie, tapetovanie a vnútorné nátery.
Informujte sa pri nákupe maliarskych potrieb, lepidiel a lakov o tom, či potreby, ktoré budete používať, nie sú zdrojom plesní. Voľte prípravky dostatočne paropriepustné, aby sme prípadnú vlhkosť neuzavreli do steny a vnútorných priestorov. Zvolené náterové materiály musia byť „netečné“ k materiálom a plochám, na ktoré ich budeme aplikovať. Opäť v tejto súvislosti s maľovaním odporúčame intenzívne krátkodobé opakované vetranie a zvýšenie teploty vnútorných priestorov.

Tepelné dilatácie a zmenšovanie materiálu.
Každý stavebný materiál mení svoj objem v závislosti na zmenách teplôt. U niektorých stavebných materiálov, sa navyše prejavuje zmenšenie objemu vplyvom nadobúdania pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. Stavebné konštrukcie sa chovajú úplne prirodzene a mnohokrát si vytvoria v najslabšom článku dilatačnú špáru prirodzenou cestou. Samovoľne vzniknutá dilatačná špára, ktorá nemá vplyv na statickú bezpečnosť diela, nie je závadou. Pokiaľ vadí pri užívaní z prevádzkových alebo estetických hľadísk, je možné ju buď cielene priznať, alebo ju prekryť vhodným konštrukčným prvkom, napríklad akrylátovými hmotami. Ak sa obrátite   na odborníka, iste vám vhodne poradí. V žiadnom prípade neočakávajte, že samovoľne vzniknutú dilatačnú špáru môžete trvale zlikvidovať vyplnením tejto špáry pevným materiálom. Nebude vás poslúchať a vznikne znovu. Obzvlášť zvláštnym spôsobom sa chovajú klasické vnútorné omietky, u nich sa dilatácie zmenšovaním prejavia vo zvýšenej miere, zatiaľ čo tepelné dilatácie minimálne. U vnútorných omietok je možné, že sa ešte po prevzatí diela objavia lokálne vlasové trhlinky, svedčiace o neukončenom procese zmenšovania. Tieto trhlinky je možné spravidla úspešne zapraviť pri prvom opakovanom maľovaní. Klasické materiály ako sadra či cement sú pre tento účel nepríliš vhodné, použite radšej elastické stierky.

Vnútorné inštalačné rozvody a ich umiestnenie.
V konštrukciách stien, stropu a podláh sú skryté všetky vnútorné inštalačné rozvody – to jest vodovodu, kanalizácie, plynu, elektroinštalácie, informačných a zabezpečovacích elektroinštalačných vedení, vzduchotechniky a vykurovania.
Dokumentácia, podľa   ktorej boli tieto vedenia zhotovené a tzv. dokumentácia skutočného prevedenia, ktorá zachycuje odchýlky skutočného prevedenia od projektom predpokladaného riešenia, je podľa zvyklosti spracovania dokumentácie v stavebníctve dokumentáciou schematickou, pri ktorej nie je v jednotlivých výkresoch presná poloha vedenia kótovaná. Inštalačné rozvody v podlahách sú spravidla osadzované výrazne hlbšie a môžu byť prekryté i viac vrstvami rôznych materiálov. Z uvedeného dôvodu Vám neodporúčame prevádzať akékoľvek navrtávanie otvoru do podláh. Vo všetkých prípadoch je vhodné pred započatím akéhokoľvek zásahu do zhotovených stien vypnúť hlavný uzáver plynu a vody a u elektroinštalačných okruhov, ktoré nepotrebujete pri prevádzaní práce, vypnutie príslušných ističov.

Zvláštne vnútorné konštrukcie.
Niektoré vnútorné konštrukcie bývajú zhotovené z materiálov, ktoré majú z hľadiska únosnosti iné vlastnosti než bežné murivo. Jedná sa obzvlášť o konštrukcie zo sadrokartónových dosiek. Na tieto konštrukcie nemožno zavesovať hmotnejšie predmety, pokiaľ neboli použité špeciálne sadrovláknité dosky, ktoré majú vyššiu zaťažiteľnosť na hmoždinku, než u klasických sadrokartónov. Pri použití hmoždinek je treba používať špeciálne hmoždinky pre sadrokartóny, pretože bežné hmoždinky pre murivo sa v sadrokartóne časom uvoľňujú. Všeobecne možno povedať, že vždy musíme poznať materiál konštrukcie a použiť zodpovedajúci typ hmoždinky.

Okná, balkónové dvere.
Okná a balkónové dvere z plastových profilov nevyžadujú dlhodobo závažnejšiu údržbu okrom bežného čistenia. U pohyblivých častí kovania sa odporúča postupovať podľa priloženého návodu na údržbu a servis. Pri čistení a užívaní je nutné dbať na to, aby plastové profily neboli mechanicky poškodené – oprava poškodených povrchov profilu úplne úspešne nie je možná.

Obklady, dlažby.
Tu je predovšetkým nutné mať na pamäti, že akékoľvek zásahy navŕtaním poličiek a pod. sú dodatočne neopraviteľné. Dôkladne preto zvážte akýkoľvek takýto zásah. Vzhľadom k materiálu týchto stavebných prvkov nie je potrebná žiadna zvláštna údržba. V prípade, že Vám boli predané (nie je   podmienkou) akékoľvek zvyšky týchto materiálov, dôkladne ich uschovajte pre prípadné opravy do budúcna. Väčšina týchto materiálov sa vyrába v časove limitovaných sériách a veľmi problematicky sa po nejakom čase zháňa.

Hlavné uzávery, vypínače a ističe elektrického prúdu, čistiace kusy kanalizačného potrubia, meradlá energií.
Každý byt je opatrený na vstupe hlavným uzáverom vody, hlavným uzáverom plynu, hlavným vypínačom elektrického prúdu a ističami jednotlivých okruhov, ktoré je možno použiť ako vypínače jednotlivých okruhov, meradlá spotreby vody, plynu, elektrickej energie. Pre udržanie správnej funkcie uzatváracích ventilov vody vám odporúčame najmenej jedenkrát za rok naplno uzavrieť a opäť otvoriť hlavný uzáver a všetky podružné uzávery vody. Hlavný uzáver plynu takto nie je treba uzatvárať, vyradili by ste z funkcie plynové zariadenia, ktoré sú trvale zapojené na odber.

Vstupné dvere, dvere oddeľujúce samostatné požiarne úseky.
Vstupné dvere do bytu u bytových domov a dvere oddeľujúce samostatné požiarne úseky, sú navyše navrhované ako dvere s protipožiarnou odolnosťou a ako také sú opatrené tesniacim profilom. Neodporúčame vám akékoľvek zásahy do týchto dverí, pretože by nimi mohlo dôjsť ku zníženiu protipožiarnej funkcie.

Základná údržba systému ústredného vykurovania.
Základnú údržbu systému musí prevádzkovať užívateľ. Pri nej prevádza a kontroluje:
odvzdušnenie jednotlivých radiátorov - pri zistení, že radiátor nevykuruje a vlastný rozvod je v poriadku, je treba radiátor odvzdušniť odvzdušňovacím ventilom
opakovane (minimálne ale jedenkrát za vykurovaciu sezónu) je nutné naplno otvoriť a uzavrieť všetky ventily na radiátoroch.

Spoločné vybavenie.
U bytových domov – jedná sa o všetky prístupové miestnosti, schodisko, výťahy, strechy, miestnosti domového vybavenia atď. Spravovaním týchto spoločných častí nehnuteľnosti je poverený správca nehnuteľnosti. Akékoľvek individuálne zásahy do spoločných častí nehnuteľnosti sú zásahom do práv a preto sa ich snažte vyvarovať. Ustanovený správca je poverený sa o tieto časti starať a udržovať ich. V prípade, že by ste z akéhokoľvek dôvodu chceli previesť úpravy spoločných častí, riešte svoje námety zásadne prostredníctvom správcu.

Nakladanie s odpadmi.
U bytových domov je povinnosťou správcu zabezpečiť zmluvne odvoz domového odpadu. Za domový odpad sa považuje odpad z bežnej prevádzky domácnosti. Za domový odpad sa nepovažujú obaly, vyradené ošatenie, väčšie predmety, nábytok a jeho súčasti a pod. Tento odpad je povinný užívateľ bytu likvidovať na vlastné náklady prostredníctvom k tomu zriadených zberní.

Spôsob uplatňovania reklamácie.
Pri prevzatí diela zmluvné strany podpisujú zápis o prevzatí, v ktorej sa vyšpecifikujú prípadne závady a nedorobky so súčasnou dohodou o spôsobe a termíne ich odstránenia. Vyšpecifikované závady a nedorobky sú charakteru zjavného, teda závadami a nedorobkami, ktoré je možno ako také uplatniť najneskôr u prevzatia. Zjavné závady sú všetky závady, ktoré bolo možné pri riadnej prehliadke nehnuteľnosti špecifikovať, ako napr. závady spôsobené poškodením materiálu či výrobku, závady funkčnosti jednotlivých častí stavebného diela atď. Nemožno teda po prevzatí reklamovať závady ako napr. poškriabanie výrobku a konštrukcie, chýbajúce časti (šrauby, kryty, a pod.), závady charakteru maliarskych a natieračských opráv atp. V súlade s príslušnými zákonmi a zmluvou o dielo možno po prevzatí reklamovať iba závady skryté, tj. závady, ktoré sa prejavili až po predaní a prevzatí diela a ktoré nebolo možno pri prevzatí zistiť. Na skryté závady poskytol zhotoviteľ diela záruku na dobu, ktorá je špecifikovaná v zmluve o dielo, pričom na jednotlivé časti stavby a jej vybavenia môže táto doba byť stanovená odlišne, s výnimkou výrobkov a zariadení, u ktorých je stanovená záručná doba výrobcom. Reklamáciu skrytých závad je nutné uplatňovať zásadne písomne, a to odoslaním doporučeného listu na adresu správcu domu, respektíve štatutárneho orgánu, ktorý zaistí spracovanie stanoviska, v prípade reklamácie vyzve reklamujúceho k prehliadke reklamovanej závady a uzavrie dohodu o spôsobe a termíne odstránenia závady.

Autor: Redakcia Bezpečný domov